Thơ Chuyển Ngữ

Thế Thời Thời Thế

勢  時  時  勢  終   於   局,
是  幻  影  中  做   夢   追.
東天哲

1月3日2004年
(Chuyển Ngữ)
Thế thời thời thế chung ư cục.
Thị huyễn ảnh trung tố mộng truy.
(Chuyển Dịch Nôm)
Thế thời, thời thế, rốt cuộc chẳng qua,  
Là chiếc bóng mọi người đang rượt bắt.     

Leave a Reply