Biếm Thi

Khoái Đao

Khoái Đao
Nhìn thấy thần quyền cây Khoái Đao (*)
Ước gì được kiếm cứu đồng bào.
Bêu đầu mọt nước treo lên cổng,
Bầm xác sâu dân liệng xuống ao.
Thái tử đảng mâm trên ác bá,
Cán quan đoàn chiếu dưới cường hào.
Loại này phải chặt ra trăm mảnh,
Rót rượu tế gươm, máu bớt trào.
San Jose Apr/1/202
(*) Khoái Đao: là cây đao của Phàn Khoái, vị công thần khai quốc nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc, sử dụng cây đao này nhanh hơn chớp mắt, đao ấy đã từng chém rất nhiều giặt thù, cứu quốc, an dân.

Leave a Reply

error: Content is protected !!