Thất Ngôn Bát Cú

Nhạn Chiều

Nhạn Chiều
Nhìn cánh nhạn chiều đuổi áng mây,
Gợi hình từ mẫu dưới thôn Đoài.
Hai sương lặn lội, thân Cò yếu,
Một nắng dãi dầu, dáng Mẹ gầy.
Tháng đợi chim non mau đủ cánh,
Ngày mong con trẻ vững đôi vai.
Bán lưng, thắt bụng, ôm kỳ vọng,
Mong thấy hộc hồng cao vút bay.  
ĐôngThiênTriết/ July 6/2020

Leave a Reply

error: Content is protected !!