Biếm Thi

Thước Đo Cỗ Quan Tài

Nhân đọc qua bài viết Chiếc Quan Tài của TS Trần An Bài,
Hứng bút nên làm bài thơ Cỗ Quan Tài dưới đây, xin gởi
đến quý văn thi hữu nhàn lãm.
Cỗ Quan Tài
Sáu tấm, hai vuông, bốn miếng dài,
Mỗi người ắt phải đến nằm đây.
Bần dân, Vua Chúa, không ngoài lệ,
Nhắm mắt phủi tay, chóng hoặc chầy.
Thói đời túi rộng chỉ ba gang,
Hà cớ gồm thâu hết bạc vàng?
Moi đến cõi trời mót tận đất,
Quằn vai trỉu gánh cố gồng mang.
Đến khi nằm xuống dưới mồ sâu,
Giấc mộng phù du hóa vũng sầu.
Đã biết Của Trời ai lấy đặng,
Mà toan hốt sạch lúc qua cầu.
Trần truồng lúc mới đến trần gian,
Nhắm mắt ra đi miệng ngậm vàng.
Mong xuống cửu tuyền toan đút lót,
Xênh xang áo mão chức âm quan.
Sinh thời mưu độc để làm chi,
Rồi đến ngày kia “hui nhị tỳ” (*)
Nào bạc, nào vàng, nào ái thiếp,
Hỏi xem chúng có chịu cùng đi?.
Đông Thiên Triết. May 19/2010
(*) tiếng Quảng Đông, có nghĩa là
“ra nghĩa địa” là sự chết.

Leave a Reply

error: Content is protected !!