Biếm Thi,  Thất Ngôn Bát Cú

$$$-Nhận Diện 8 Loại Tiền-$$$

Nhận Diện 8 Loại Tiền

Tiền xui công lý ngả nghiêng theo,
Tiền đến rồi đi thoáng cái vèo.
Tiền ít, đuổi xua nhân nghĩa mất,
Tiền nhiều, thu hút ác tà đeo.
Tiền là độc dược hại người khổ,
Tiền cũng bổ thang cứu cảnh nghèo.
Tiền giúp tạo nên Danh với Phận,
Tiền làm chồng vợ nát nhèo teo.
Đông Thiên Triết

Leave a Reply

error: Content is protected !!