Biếm Thi

Tống Cổ Trump Già

Tống Cổ Lão Ra khỏi Bạch Cung
Tóm cổ, lôi đầu, đạp nó ra,
Bạch Cung không chứa thứ gian tà.
Tham tàn, xảo trá, hiện thân quỷ,
Ác độc, điêu ngoa, lộ tính ma.
Miệt thị dân đen, theo sách Tập,
Tôn vinh cu trắng, đội mông Nga.
Bốn năm quậy phá tan thành bã,
Tứ hải khinh khi, tưởng giỏi à ?
ĐTT

Leave a Reply