Phân Ưu

Khóc Bạn

KHÓC BẠN
(Bút Danh: Hồ Công Tâm)
Hay tin Túc Hạ đã rời đàn,
Rượu rót, nhang lòng, dạ xốn xang.
Còn nhớ lời thơ tung kiếm thép,
Khó quên câu phú trải lời vàng.
Nhìn quanh khí lạnh hồn thiêng khuất,
Ngó quẩn phòng không ngọn nến tàn.
Trận tuyến còn đang hồi quyết liệt,
Sao đành giũ sạch bụi trần gian!
Khấp Bái
SAn Jose- May 5/2024

Leave a Reply

error: Content is protected !!