Thơ Hán-Việt

Tĩnh Dạ Tư 靜夜思

靜夜思
      牀前看月光,    
  疑是地上霜。
   舉頭望明月,    
  低頭思故鄉。
李白
Tĩnh Dạ Tư

Sàng tiền khán nguyệt quang,

Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.
Lý Bạch

Leave a Reply

error: Content is protected !!