Thơ Hán Ngữ

單   雁 ! Đơn Nhạn (HN)

單   雁
 單   雁   失   群   惚   慢   飛,
夕   陽
   漠   漠   淡   風   隨。
 思   鄉   望   景   滿   花   落,
心   碎   如   鹽   擦   裂   
東 天 哲
聖荷西 -8月10癸卯年2023

Leave a Reply

error: Content is protected !!